ประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอพบพระ

ประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอพบพระ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของประธานกลุ่ม การเตรียมความพร้อมในการสอบ Onet  , อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมี นายปิลัทธิ์   อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เป็นประธานในการประชุม ณ โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก