กลุ่มบริหารงานวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายเอกราช ทรายมะเริง
งานพัฒนาและใช้สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/ระบบประกันคุณภาพภายใน ฯลฯ
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com


คณะทำงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวศิริกานต์ ฟองน้อย
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน ฯลฯ
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com

นางสาวพิชญา จินดาธรรม
งานส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้/งานวัดและประเมินผล ฯลฯ
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com