กลุ่มบริหารงานทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสุฑล เกิดมี
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/งานกิจการนักเรียน
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com


คณะทำงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายบัณฑิต พรหมขัติแก้ว
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com

นายสมชาย ทวีศรีสกุลเลิศ
งานป้องกันยาเสพติด/งานจราจร
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com

นางสาวน่อละเหย่ เหมวชิรากร
งานอนามัยโรงเรียน/งานส่งเสริมสุขภาพ
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com

นางสาวสุจิตรา ใยอุ่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com

นายวรากร เพิ่มอุสาห์
ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com

นายวิชัย เมาหา
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com