กลุ่มบริหารงานบุคคล

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอมรรัตน์ พรหมขัติแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ / งานวางแผนอัตรากำลัง / งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ฯลฯ
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com


คณะทำงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเอกราช ทรายมะเริง
งานพัฒนาบุคลากร
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com

นางสาวนพกาญจน์ มั่นอ่วม
งานระบบทะเบียนประวัติ
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com

นางสาวศิริกานต์ ฟองน้อย
งานส่งเสริมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com