ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565