O10 แผนดำเนินงานประจำปี

แสดงแผนการดำเนินการภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลและรายละเอียดของแผน ฯ ต่างๆ