ฝ่ายบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวาเล่ย์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอมรรัตน์ พรหมขัติแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาเล่ย์
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com

หัวหน้ากลุ่มงาน


นายเอกราช ทรายมะเริง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com

นางรุ่งนิภา แสงดาวตะวัน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com

นางอมรรัตน์ พรหมขัติแก้ว
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com

นายสุฑล เกิดมี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com