กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางรุุ่งนิภา แสงดาวตะวัน
งานแผนงบประมาณ/อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com


คณะทำงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางสาวนพกาญจน์ มั่นอ่วม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com

นางสาวศิรินภา นามวงษ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com

นางสาวศิริกานต์ ฟองน้อย
เจ้าหน้าที่การเงิน
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com

นางอรัญญา คำเรือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
Tel. : 055-508540
E-Mail : banvalley2021@gmail.com