ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เพื่อมอบ นโยบาย ข้อราชการต่างๆการทำแผนพัฒนา การบริหารงานโรงเรียน กำชับ เรื่อง การทำงานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  โดยมีนายปิลัทธ์  อุดมวงษ์  ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมกาสะลอง   โรงเรียนแม่สอด    อำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก