ประชุมสัมมนา “เขตสุจริต ไม่คิดคอรัปชั่น” และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จัดการประชุมสัมมนา “เขตสุจริต ไม่คิดคอรัปชั่น” และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สำหรับการประชุมในครั้งนี้มี นายประวัตร์ พันธ์กองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธี การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และมีค่านิยมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เสริมสร้างระบอบระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนากลไกในการป้องกันการควบคุมและการตรวจสอบการทุจริต สำหรับผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ บุคลากรในกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ตลอดทั้งบุคลากรจากสำนักงานเขต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตาก และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก จัดอบรม ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด