O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา