O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี