O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา

พิธีรับมอบสื่อการเรียนการสอน จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

พิธีรับมอบสื่อการเรียนการสอน จาก อบจ ตาก โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ในตำบลวาเล่ย์ จำนวน 5 โรงเรียน เข้ารับมอบ

Avatar

admin

03/09/2020