กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ม.3 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวาเล่ย์