การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้รับเกียรติจากชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง ที่ 3101 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 จัดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 3 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ระหว่างวันที่ 28 -29 มกราคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านวาเล่ย์