กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ 2. เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 3. เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี 4.เพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยโทเฉลิม บุญพรวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคุณครูศิรินภา นามวงษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การแสดงของนักเรียนชั้น อนุบาล – ป.6 , การจัดเลี้ยงอาหาร ขนม เครื่องดื่ม จากผู้ใหญ่ใจดี , การมอบของขวัญรางวัลพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดี เป็นต้น ทางโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนของรางวัล ขนม อาหาร เครื่องดื่มๆต่าง และเงินบริจาคสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านวาเล่ย์