โครงการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้จัดทำโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้แก่นักเรียน

2.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจที่เข้มแข็งให้แก่นักเรียน

3.เพื่อสร้างความตระหนักด้านมหันตภัยของยาเสพติดในระดับโรงเรียนและชุมชน

4.เพื่อปฏิบัติกิจกรรม ป้องกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติดทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

โดยได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจตรีวิชัย จี๋คีรี ปฏิบัติหน้าที่ หน.สายตรวจตำบลวาเล่ย์ รอง สว(สส)สภ.พบพระ ปฏิบัติหน้าที่ หน.สายตรวจตำบลวาเล่ย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ด.ต.บุญธรรม เชียงแขก กพ.จุดบริการ ปชช.บ้านวาเล่ย์ ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวาเล่ย์ ให้ความรู้เรื่องโควิด-19 โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.5 – ม.3 เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 53 คน ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเรียนภาคภูมิใจ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์