กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจ้งรายละเอียด นโยบาย ในการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ให้นักเรียนได้รับทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจาก นางอมรรัตน์ พรหมขัติแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาเล่ย์มาเป็นประธานในการเปิด ปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งให้โอวาทและกล่าวถึงนโยบายในการบริหารงานในปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนได้รับทราบ นอกจากนั้น มีคุณครูเอกราช ทรายมะเริง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้ชี้แจงถึงแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คุณครูสุฑล เกิดมี หัวหน้างานกิจการนักเรียน ได้ชี้แจงถึงแนวทางการปฏิบัติตนในโรงเรียนของนักเรียน และ คุณครูบัณฑิต พรหมขัติแก้ว หัวหน้างานอาคารสถานที่ ได้ชี้แจงถึงการใช้งานอาคารสถานที่ต่างของโรงเรียน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านวาเล่ย์