การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ได้รับเกียรติจากชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง ที่ 3101 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 1 จัดการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านวาเล่ย์