โครงการเหงือกสะอาด ฟันแข็งแรง

นักเรียนโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ เข้ารับการอบรมตามโครงการเหงือกสะอาด ฟันแข็งแรง โดยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลพบพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เด็กและเยาวชน รู้จัการดูและสุขภาพปากและฟันให้ถูกวิธี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านวาเล่ย์