โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยโรงเรียน

โรงพยาบาลพบพระ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวาเล่ย์ จัดอบรมให้ความรู้นักเรียน เรื่อง โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยโรงเรียน  การแปรงฟัน สุขภาวะโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพ  ณ อาคารพอเพียง โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก