ประวัติและความเป็นมา

โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านวาเล่ย์เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีการตั้งชื่อโรงเรียนตามชื่อของหมู่บ้าน เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ.2497 มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 33 ตารางวา เมื่อครั้งมีการสู้รบระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงอิสระ กับกองกำลังทหารพม่า ทางจังหวัดตากจึงได้จัดสร้างอาคารหลบภัยขนาดใหญ่ให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านวาเล่ย์ เพื่อให้ราษฎรใช้เป็นที่หลบภัยได้อย่างปลอดภัย โดยจัดสร้างไว้ในพื้นที่ของโรงเรียนบ้านวาเล่ย์และยังสามารถใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน เมื่อจำนวนนักเรียนของโรงเรียนบ้านวาเล่ย์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้อาคารเรียนมีไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุ มีพื้นที่ประมาณ 53 ไร่ ซึ่งห่างจากโรงเรียนเดิมประมาณ 350 เมตร จัดสร้างโรงเรียนบ้านวาเล่ย์แห่งที่สองขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมีชื่อเรียกว่า “อาคารนอก”

1. อาคารใน ใช้ที่ราชพัสดุเดิม ซึ่งมีพื้นที่ 4 ไร่ 33 ตารางวา ประกอบด้วย

            – อาคารไม้         (แบบ ป.1 ข  ขนาด 4 ห้องเรียน)   1 หลัง             ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2520

            – อาคารตึก         (แบบ ป. 1ก  ขนาด 3 ห้องเรียน)   1 หลัง             ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2522

            – โรงฝึกงาน                   1 หลัง                                                   ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2522

            – อาคารอเนกประสงค์     1 หลัง                                                   ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2523

            – บ้านพักครู                   4 หลัง

            – ส้วม                            2  หลัง 8 ที่นั่ง  

            – ถังเก็บน้ำ                     10 ถัง              

            – อาคารหลบภัย              1 หลัง

2. อาคารนอก ใช้ที่ราชพัสดุใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากที่ราชพัสดุเดิมประมาณ 350 เมตร มีพื้นที่ 53 ไร่ ประกอบด้วย

            – อาคารเรียนชั่วคราว                                           1 หลัง                ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523

            – อาคารเรียนชั่วคราว                                           1 หลัง

            – อาคารเรียน แบบ สปช. 102/26 ขนาด 4 ห้องเรียน 1 หลัง         ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537

            – บ้านพักครู 1 หลัง

            – ส้วม 2 หลัง

            – สนามฟุตบอล 1 สนาม

            – หลุมหลบภัย 1 แห่ง

เมื่อปี พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ105 ล/58 (ข) จำนวน 4 ห้องเรียน จึงทำให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ย้ายกลับมาเรียน ณ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์เดิม (อาคารใน) และได้ปรับปรุงอาคารนอกให้เป็นบ้านพักครู จนถึงปัจจุบัน