ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวาเล่ย์

นางอมรรัตน์ พรหมขัติแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาเล่ย์
โทรศัพท์ : 055-508540
อีเมลล์ : banvalley2497@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มงาน


นายเอกราช ทรายมะเริง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
โทรศัพท์ : 055-508540
อีเมลล์ : banvalley2497@hotmail.com

นางรุ่งนิภา แสงดาวตะวัน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
โทรศัพท์ : 055-508540
อีเมลล์ : banvalley2497@hotmail.com

นายเอกราช ทรายมะเริง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 055-508540
อีเมลล์ : banvalley2497@hotmail.com

นายสุฑล เกิดมี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 055-508540
อีเมลล์ : banvalley2497@hotmail.com